دوستی خواست که از “زندگی” بنویسم، بنویسم   که  “زندگی” چیست !
درخواست آن دوست را اجابت کردم و نوشتم :
“زندگی” مانند آبِ پاک و زلالی است که در رگهای این تختِ روان و یا بدن من و تو جریان دارد!
 می توانی این آب پاک را روی دستهای کسی بریزی و یا میتوانی آنرا در چاه کثافات [...]